Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik
Kancelaria Notarialna
Przed wizytą - Dokumenty

 

Celem zaoszczędzenia Państwu czasu oraz zapewnienia sprawnej i komfortowej obsługi, proponujemy dokonanie czynności notarialnej poprzedzić kontaktem (w siedzibie kancelarii, telefonicznym lub poprzez pocztę elektroniczną) z naszymi pracownikami, którzy poinformują Państwa jakie dokumenty należy przedłożyć przed dokonaniem czynności.

Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami przez notariusza, zostaniecie Państwo poinformowani czy złożone dokumenty są wystarczające dla dokonania zamierzonej czynności czy też zajdzie potrzeba ich uzupełnienia.

Prosimy również pamiętać, by podczas wizyty w kancelarii posiadali Państwo przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Pełnomocnicy - jeżeli pełnomocnictwo sporządzono poza granicami RP a dotyczy ono przeniesienia własności nieruchomości - winni upewnić się co do sposobu jego poświadczenia (poprzez apostille bądź legalizację).


Poniżej przykładowo podajemy wymagane dokumenty

Umowa sprzedaży, darowizny czy zamiany nieruchomości:
 • dowód własności (np. akt notarialny na podstawie którego nastąpiło nabycie, orzeczenie sądu itp.),
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • wypis/zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dodatkowo, gdy zbywana będzie jedna z działek wchodzących w skład nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej i  wypis z ewidencji gruntów (nazywane też opisem i mapą) dla tej działki i ostateczna decyzja o podziale nieruchomości gdy podział nie jest ujawniony jeszcze w księdze wieczystej lub gdy decyzja ta określa warunki zbycia (np. konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej).

 

Umowa sprzedaży, darowizny czy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

 • podstawa nabycia (np. akt notarialny na podstawie którego nastąpiło nabycie, przydział itp.),
 • odpis zwykły  księgi wieczystej (jeżeli została założona),
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o stanie prawnym,
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o położeniu i powierzchni lokalu jeżeli ma być założona księga wieczysta.

 

UWAGA dot. zbycia praw majątkowych, których nabycie nastąpiło odpowiednio po 01.01.2007 roku ( pierwszy akapit) lub 11.08.1983 roku (drugi akapit):

 • jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych po 01.01.2007 roku tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku bądź innym tytułem  określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wskazana wyżej zgoda/zaświadczenie  dotyczy również sytuacji gdy przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie lub obciążenie rzeczy i praw majątkowych uzyskanych przez zbywcę w drodze spadku lub zasiedzenia, których nabycie nastąpiło po 11.08.1983 roku.

Umowa majątkowa małżeńska
(intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.


Poświadczenie dziedziczenia
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • numer PESEL spadkodawcy (np. z unieważnionego dowodu osobistego),
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
 • odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców którzy wstępowali w związki małżeńskie,
 • testament (o ile był sporządzony),
 • odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości której spadkodawca był właścicielem lub współwłaścicielem.
 

 

 

 


 
Breisa & GuzikZakres usługPrzed wizytą - DokumentyKancelaria "bez barier"Opłaty u notariuszaKontaktPoświadczenie DziedziczeniaPoradnikiSprawdź Księgę WieczystąSprawdź KRS