O nas

...Od szeregu lat... Działamy jako osoby zaufania publicznego, dokonywanym przez nas czynnościom nadajemy walor dokumentu urzędowego, czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne. Na żądanie stron dodatkowo sporządzamy czynności w językach obcych. Udzielamy stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Kancelaria prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

Zespół kancelarii stanowią: 

notariusz Bernadeta Breisa i notariusz Wojciech Guzik - Wspólnicy Założycielełączący doświadczenia wieloletniego zarządzania jednostką organu stojącego na straży praworządności, kierunkowego wykształcenia uniwersyteckiego (Uniwersytet Śląski), aplikacji, studiów podyplomowych (Polska Akademia Nauk), seminariów (Biuro Informacji Rady Europy) i szeregu szkoleń prowadzonych przez krajowe i zagraniczne organy/organizacje rządowe i pozarządowe,

Kierownik Biura Kancelarii,

Zastępcy notarialni,

Specjaliści obsługi klienta,

Aplikanci notarialni.