Zakres usług

Nasza kancelaria gwarantuje Państwu dokonanie wszystkich czynności jakie powierzono notariuszom.
Zapewniamy bezpieczeństwo i pewność obrotu.

Najczęściej zlecane nam są czynności obejmujące: sprzedaż, darowizny, dożywocie, zamianę, hipotekę, służebność, egzekucję (art. 777 kpc), zawiązanie spółki, testament, odrzucenie spadku, poświadczenie dziedziczenia, rozdzielność majątkową, poświadczenie podpisu czy poświadczenie kopii za zgodność z przedłożonym oryginałem.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz, jak osoba zaufania publicznego, czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dokonuje - nadając im walor dokumentu urzędowego - czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a w szczególności są to:

Akty notarialne

Sporządza akty notarialne

Europejskie poświadczenia spadkowe

Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Protokoły

Spisuje protokoły

Zarząd sukcesyjny

Podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Protesty

Sporządza protesty weksli i czeków

Dokumenty

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Poświadczenia

Sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Rejestry akcjonariuszy

Prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności

Projekty dokumentów

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Przechowywanie

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wnioski

Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

Rozdzielności majątkowe

Sporządza małżeńskie umowy majątkowe

Inne czynności

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów