Jak przygotować się do wizyty?


Celem zaoszczędzenia Państwu czasu oraz zapewnienia sprawnej i komfortowej obsługi, proponujemy dokonanie czynności notarialnej poprzedzić kontaktem (w siedzibie kancelarii, telefonicznym lub poprzez pocztę elektroniczną) z naszą kancelarią. Poinformujemy Państwa jakie dokumenty należy przedłożyć przed dokonaniem czynności (sporządzony może być wykaz i przesłany pocztą e-mail).

Informacja o dokumentach

Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami przez notariusza, zostaną Państwo poinformowani czy złożone dokumenty są wystarczające dla dokonania zamierzonej czynności czy też zajdzie potrzeba ich uzupełnienia.

Dokument tożsamości

Prosimy również pamiętać, aby podczas wizyty w kancelarii posiadali Państwo przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Pełnomocnictwa

Pełnomocnicy - jeżeli pełnomocnictwo sporządzono poza granicami RP a dotyczy ono przeniesienia własności nieruchomości - winni upewnić się co do sposobu jego poświadczenia (poprzez apostille bądź legalizację).

Niezbędne dokumenty


Poniżej przedstawiamy Państwu listę dokumentów niezbędnych do zrealizowania typowych czynności notarialnych.
Zachęcamy jednak  zawsze poprzedzić planowanie czynności kontaktem z naszą kancelarią - bezpłatnie sporządzimy dla Państwa indywidualny wykaz dokumentów i udzielimy wszelkich informacji.

Umowa sprzedaży, darowizny czy zamiany
nieruchomości gruntowej

 • Numer księgi wieczystej
 • Akt własności/podstawa nabycia (np. akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie Sądu, itp.)
 • Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia o terenie), a w razie jego (planu dla danego terenu) braku (tzn. gdy nie został sporządzony taki plan) także informujące czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Wypis z ewidencji gruntów
 • Zaświadczenie czy nieruchomość nie znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji wyznaczonych na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji w drodze uchwały, w której (uchwale) ustanowiono na rzecz Gminy prawo pierwokupu oraz czy ustanowiono Specjalną Strefę Rewitalizacji zgodnie z art. 25 tej ustawy

 • Zaświadczenie, że grunt nie jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (tj. określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej a wydawaną przez Starostę)
 • Dodatkowo, gdy zbywana będzie jedna z działek wchodzących w skład nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów (nazywane też opisem i mapą) dla tej działki i wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów dla reszty nieruchomości (tych działek które nie będą zbywane) oraz ostateczna decyzja o podziale nieruchomości gdy podział nie jest ujawniony jeszcze w księdze wieczystej lub gdy decyzja ta określa warunki zbycia (np. konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej)
 • Zaświadczenie potwierdzające, że pod adresem nieruchomości nikt nie jest zameldowany, jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym

Umowa sprzedaży, darowizny czy zamiany
nieruchomości lokalowej

 • Numer księgi wieczystej
 • Akt własności/podstawa nabycia (np. akt notarialny, postanowienie Sądu, itp.)
 • Zaświadczenie czy lokal nie znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji wyznaczonych na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji w drodze uchwały, w której (uchwale) ustanowiono na rzecz Gminy prawo pierwokupu oraz czy ustanowiono Specjalną Strefę Rewitalizacji zgodnie z art. 25 tej ustawy,
 • Zaświadczenie potwierdzające, że pod adresem lokalu nikt nie jest zameldowany, jeżeli zbywany jest lokal mieszkalny,

Umowa sprzedaży, darowizny czy zamiany spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu miekszkalnego

 • Numer księgi wieczystej (jeżeli została założona)
 • Podstawa nabycia (np. akt notarialny na podstawie którego nastąpiło nabycie, przydział, itp.)
 • Zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o przysługiwaniu, położeniu i powierzchni lokalu (tzw. "do założenia księgi wieczystej" - także w sytuacji gdy księga nie będzie zakładana)
 • Zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o braku zaległości w opłatach dot. lokalu

Uwaga dotycząca praw majątkowych


Niniejsza uwaga dotyczy zbycia praw majątkowych, których nabycie nastąpiło odpowiednio po 1 stycznia 2007 roku (pierwszy akapit) lub 11 sierpnia 1983 roku (drugi akapit):
 • Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych po 01.01.2007 roku tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku bądź innym tytułem  określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • Wskazana wyżej zgoda / zaświadczenie dotyczy również sytuacji gdy przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie lub obciążenie rzeczy i praw majątkowych uzyskanych przez zbywcę w drodze spadku lub zasiedzenia, których nabycie nastąpiło po 11.08.1983 roku.

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza)


 • Odpis skrócony aktu małżeństwa.

Poświadczenie dziedziczenia


 • Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • Numer PESEL spadkodawcy (np. z unieważnionego dowodu osobistego)
 • Odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców którzy nie wstępowali w związki małżeńskie


 • Odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców którzy wstępowali w związki małżeńskie
 • Testament (o ile był sporządzony)
 • Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości której spadkodawca był właścicielem lub współwłaścicielem.